Tietosuojaseloste Tiina Svahnström valmennus

Tiina Svahnström valmennus on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamaan mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Tiina Svahnström valmennuksen palveluita.   

Rekisterinpitäjä / Rekisterin yhteyshenkilö
Tiina Svahnström valmennus (3022587-6), tiina.svahnstrom@gmail.com, 040 5361 061 

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn, rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterin peruste
Asiakasrekisterin tietoja käytetään mm. asiakkuuden ylläpitämiseen, tiedottamiseen ja markkinointiin. Rekisterin henkilöt ovat antaneet tähän suostumuksen ennen rekisteriin lisäämistä.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteriin kirjataan: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite Rekisterissä ovat ainoastaan asiakkaat, jotka ovat antaneet luvan.

Tietojen luovuttaminen muille osapuolille
Tiina Svahnström valmennuksen asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta muiden osapuolten käyttöön.

Tietojen säilytys
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään salasanalla suojatun tietokoneen kiintolevyllä. Pääsy vain rekisterin pitäjällä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastiedot säilytetään, arkistoidaan ja hävitetään säädösten mukaisesti.

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.   Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään. Pyynnön tulee olla sellainen että henkilöllisyytesi voidaan todentaa.   Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Tietoturvaloukkaukset
Tietoturvaloukkauksia ovat kaikki sellaiset tilanteet, joissa henkilötiedot päätyvät ulkopuolisen henkilön nähtäviksi tai haltuun tai ei tiedetä missä henkilön / henkilöiden tiedot ovat (esim. verkkotulostuksen seurauksena). Näistä tulee ilmoittaa välittömästi.